Shortcode Testimonials

EXAMPLE

[testimonial title="Testimonials" limit="4" max_slides="4"]